نسخه شماره 2527 - 1389/09/30 -


روئين تن دولت!


 روئين تن دولت! 
نويسنده : علي ودايع

ديپلمات ارشد ايران اسلا مي زماني که راهي قاره سياه شد تا پيام دکتر احمدي نژاد را به رئيس جمهور سنگال تسليم کند گمان نمي برد آخرين سفر ديپلماتيک وي نيمه کاره خواهد ماند; وزيري که به رغم انتقاد در نوع روابط با برخي کشورها، بسياري عملکردش در پرونده هسته اي ايران را مورد تمجيد قرار مي دادند،از زبان رئيس جمهور سنگال شنيد که ديگر مرد شماره يک باغ ملي تهران نيست.
اوائل شهريور ماه بود که زلزله اي بي سابقه دستگاه ديپلماسي ايران را لرزاند و بسياري خود را آماده خداحافظي با آقاي ديپلمات کرده بودند.
مقام رياست جمهوري در آستانه سفر به کنفرانس سالا نه سازمان ملل متحد از عملکرد وزارت امور خارجه انتقاد کرد و در همين راستا نمايندگان ويژه اي را در امور بين المللي منصوب کرد. وجود نمايندگان ويژه در عرف بين الملل براي پرونده هاي خاص امر متداولي است اما اين رويکرد دولت، اقدام منحصر به فردي بود. اولا  نمايندگان ويژه جز يک نفر ديپلمات نبود; ثانيا حوزه عملکرد آنها با برنامه هاي وزارت خارجه دچار تداخل بود.
در همان برهه زماني شايعاتي  از تحميل برخي افراد منتسب به يک فرد خاص درز کرده بود که با مقاومت وزارت خارجه مواجه شده است. منوچهر متکي از موضع بقايي که درباره کشتار ارامنه عثماني ها را عامل قتل عام دانسته بود،انتقاد تندي کرد.اين ماجرا تا جايي پيش رفته بود که روابط تهران- آنکارا در آستانه تنش قرار گرفت. در کشاکش انتقادات نمايندگان ويژه رئيس جمهور و بدنه وزارت امور خارجه، مقام معظم رهبري شخصا آقاي متکي را مورد تمجيد قراردادند و از موازي کاري در سياست خارجي انتقاد کردند. نمايندگان ويژه که به مشاوران ويژه تغيير نام داده اند پس از دريافت حکم هاي خود در قامت ديپلمات هاي ارشد با مقامات کشورهاي خارجي مذاکره کردند. در ظاهر، عزل منوچهر متکي، بر کناري يک وزير بود اما در منظر ديگر اين برکناري ضربه اي بود عليه مخالفين نمايندگان ويژه و افراد منتسب به يک فرد خاص. تغيير اين گونه يک وزير آن هم در مقابل چشم اجنبي ها علا وه بر آبروريزي، پاي آنها را به اختلا فات داخلي دولت باز مي کند که گذشته از خدشه دار شدن حيثيت آقاي ديپلمات، طرف هاي مذاکره ايران را با اين سوال مواجه مي کند که شخص ايراني مذاکره کننده تا چه حد قابل اعتماد است. هنوز جوهر حکم متکي خشک نشده، مهرداد بذرپاش، مرد شماره يک جوانان نيز از سازمان ملي جوانان پس از هيات مديره سايپا کنار گذاشته مي شود;مديري که قصد داشت سازمان ملي جوانان را تا مرز يک وزارتخانه تاثيرگذار بالا  ببرد. گفته مي شود  اين رخداد به فاصله چند روز از انتقاد از دخالت  هاي يک فرد خاص به وقوع پيوست. بحث اخراجي ها موضوعي نيست که به امروز و ديروز محدود شود. کم نبودند افرادي که با دلخوري، دولت و پاستور را ترک کردند. مصطفي پور محمدي، طهماسبي، داود دانش جعفري،   طهماسب مظاهري، پرويز فتاح، محسني اژه اي، صفار هرندي، لنکراني و... افرادي بودند که علي رغم قابليت هاي نسبي در طول 5 سال گذشته  به دليل  وجود اختلا ف با فرد يا افراد خاص، ديگر بر صندلي  دولت تکيه نکردند. در اين بين از زير مجموعه ها هم خبر رسيد که هر فردي که مخالف آقاي رويين تن باشد بايد حذف شود; نمونه بارز آن غفراني مدير عامل خبرگزاري برنا بود  که برکنار شد. به راستي در ميدان پاستور تهران چه مي گذرد؟ در روزهاي سخت و نفس گيري که چرخ هاي ايران اسلا مي را با سوخت همت و کار مضاعف  بايد چرخاند،  آيا معيار جديدي  منهاي مقام معظم رهبري  در حال شکل گيري است که مديران دولتي يک به يک عزل مي شوند و شايعه پاکسازي  و تحولا ت عظيم در زير مجموعه هاي دولتي شنيده مي شود؟1